Priser och villkor

Priser
Individuell psykoterapi
50 min 1400 kr

Under de inledande samtalen görs en kartläggning och bedömning av problematiken som mynnar ut i ett behandlingsförslag med målsättningar vi gemensamt kommer överens om.

Parterapi
60 min 1600 kr

Ursprungsupplägget i IBCT är först en bedömningsfas med ett parsamtal och två individuella samtal. Därefter tar behandlingen vid med löpande parsamtal.

Handledning och utredning
Individuell prissättning

Betalning

I första hand betalning via Swish i anslutning till varje session. Fakturering kan erbjudas. Om inget annat är överenskommet får du en pappersfaktura efter sista inbokade sessionen per månad. Betalningsvillkor 30 dagar. 

Bankgiro  5620-0835
Swish    123 687 3053


Återbud

Avbokning görs i så god tid som möjligt via telefonsamtal, sms eller mail, senast 24 timmar innan inbokat samtal. Samtal som avbokas senare än 24 timmar samt uteblivet besök debiteras med hela summan. Du har alltid möjlighet att omboka till digitalt besök eller telefonbesök.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en lag som gäller i hela EU som syftar till att skydda enskildas personuppgifter. Daniela Lambert psykolog AB är ansvarig för lämnade personuppgifter (namn, personnummer, adress, mailadress samt telefonnummer). Personnummer behövs för att följa skyldighet att som legitimerad psykolog föra journal enligt bland annat Patientdatalagen. Alla vårdgivare, inklusive Daniela Lambert psykolog AB, står dessutom under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) där personuppgifterna fyller en viktig funktion. Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt till att i vissa fall invända mot behandlingen av personuppgifterna samt inkomma med klagomål till Datainspektionen avseende behandling av uppgifterna. 

Tystnadsplikt och sekretess
För alla patientuppgifter gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser. Daniela Lambert psykolog AB kan dock vara skyldig att lämna ut uppgifter enligt reglerna i Socialtjänstlagen vid misstanke om att ett barn far illa.

Information som lagras
Patientdatalagen och Socialstyrelsen ställer krav på patientjournalens innehåll. Det ställs krav på att föra in uppgifter om identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, bedömningar, planeringar och åtgärder som görs inom verksamheten. Information som gått ut till klienten måste också anges, liksom val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg samt remisser och ut- och ingående handlingar. Patientjournalen arkiveras i minst 10 år enligt Patientdatalagen.